Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Teoria intervalului de timp

EXISTĂ MILIARDE DE ANI ÎNTRE VERSETUL UNU ȘI DOI?

Teoria intervalului de timp

Pentru mii de ani, aproape toți creștinii au avut credința că pământul era vechi de aproximativ șase mii de ani așa cum era descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în primele decenii ai anului 1800 interpretarea literala a Genezei a luat foc. Popularizată inițial de teologul scoțian Thomas Chalmers și mai târziu de Biblia cu Referințe Scotfield, ”teoria intervalului de timp” a devenit o metodă convenabilă prin care teologii au compromis Sfânta Scriptură cu teoria evoluției lui Darwin.
Biblia ne învață că ”La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” și continuă prin a spune că ”pământul era pustiu și gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric” (Geneza 1:1-2). Apărătorii teoriei intervalului de timp sugerează că există un interval între cele două versete care consemnează răzvrătirea lui Satan, dinozaurii, o înregistrare geologică, și miliarde de ani de evoluție.
Acest ”interval”, cu toate acestea, nu este mai mult decât o încercare da a armoniza Cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu cu gândurile pervertite ale omului. De fapt, nu se poate împăca cu restul Scripturii. Cuvintele ”pustiu și gol” din Geneza 1:2 vin din expresia ebraica ”tohu waw bohu”, care înseamnă ”neformat și nepopulat”. Aceasta indica faptul că pământul nu era înca format și populat.

Totul a fost creat în șase zile

Alte discrepanțe dintre Scriptură și teoria intervalului de timp pot fi văzute când ne uităm la legea dată lui Moise de către Dumnezeu. Când Dumnezeu a săpat în stâncă cele zece porunci, El a zis, ” Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele” (Exod 20:11). Dumnezeu a zis fără dubiu că totul a fost făcut în șase zile. Asta ar include îngerii, cerul, pământul și omenirea – totul.

Teoria intervalului de timp contrazice Scriptura

Teoria intervalului de timp nu este în concordanță cu Scriptura Noului Testament. Biblia este foarte clară cu faptul că ”moartea a venit prin om” (1 Corinteni 15:21-22) și ” printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea” (Romani 5:12). Aceste pasaje fără îndoială ne învață că primul păcat a venit prin Adam și că nu era moarte înainte de păcat. Astfel, este incorect a proclama că a existat altă civilizație înainte de Adam, pentru că ar plasa moartea înainte de păcat – o contradicție directă cu Scriptura.

ARE THERE BILLIONS OF YEARS BETWEEN VERSES ONE AND TWO?

The Gap Theory

For thousands of years, nearly all Christians believed that the earth was about six thousand years old as revealed in God’s Word. But by the early 1800s the literal interpretation of Genesis fell under fire. Initially popularized by Scottish theologian Thomas Chalmers and later by the Scofield Reference Bible, the “gap theory” became a convenient method by which theologians compromise Holy Scripture with Darwin’s evolution theory.
The Bible teaches “In the beginning, God created the heaven and the earth” and continues by saying “the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep” (Genesis 1:1-2). Proponents of the gap theory suggest there is a gap between those two verses that accounts for Satan’s rebellion, dinosaurs, a geological record, and billions of years of evolution.
That “gap,” however, is nothing more than an attempt to harmonize God’s perfect Word with man’s imperfect thoughts. In fact, it is irreconcilable with the rest of Scripture. The words “without form, and void” in Genesis 1:2 come from the Hebrew phrase “tohu waw bohu,” which means “unformed and unfilled.” This indicates the earth was not yet formed or filled.

Everything Was Made in Six days

Further discrepancies between Scripture and the gap theory are seen when looking at the law God gave Moses. As God etched the Ten Commandments in stone, He said, “For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is” (Exodus 20:11). God unmistakably says that everything was made in six days. This would include angels, heaven, earth, and mankind—everything.

The Gap Theory Contradicts Scripture

The gap theory also disagrees with New Testament Scripture. The Bible is clear that “by man came death” (1 Corinthians 15:21-22) and “by one man sin entered into the world, and death by sin” (Romans 5:12). These passages undeniably teach that the first sin came by Adam and that there was no death before sin. Therefore, it is incompatible to teach that a civilization existed before Adam, because it would place death before sin—a direct contradiction to Scripture.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii