Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Soția lui Cain!

DE Unde și-a găsit Cain nevasta?

Biblia ne învață că omenirea a fost creată să fie perfectă, fără greșeli. Abia după neascultarea omului imperfecțiunea a pătruns în creația lui Dumnezeu. Astfel omenirea, așa cum a fost orignal creată, nu ar fi avut o mulțime de erori genetice prezente acum în AND-ul nostru. În contrast cu ceea ce învață evoluția, mutațiile sau erorile din AND-ul nostru, nu au dus la oameni mai buni sau îmbunătățiți.
Aceste erori au cauzat sute de boli mintale și defecte de naștere. Motivul pentru care noi nu suntem născuți cu o mulțime enormă de probleme medicale este pentru că genele noastre sunt o combinație a caracteristicilor părinților noștri. Numai când amândoi părinții au aceleași erori în genele lor, copiii lor manifestă ca rezultat probleme genetice.

Cain s-a însurat cu sora lui

De asemenea, aceste erori genetice s-au acumulat și au crescut în timp. Cu alte cuvinte, informația din AND-ul nostru se deformează tot mai mult – nu crește niciodată în claritate. De vreme ce erorile se acumulează în AND-ul nostru, este logic să presupunem că dacă ar fi să mergem înapoi în timp ar fi fost mai puține erori. Motivul pentru care frații si surorile nu pot să se căsătorească azi este pentru că există probabilitatea să aibe erori similare de AND care ar duce la copii cu defecte de naștere.


Totuși, atunci nu erau legi morale împotriva căsătoriilor între frați până după timpul lui Moise. Aceasta a fost aproximativ acum 4000 de ani și cel puțin după 2000 de ani după creația omenirii. Înainte de acel timp căsătoriile dintre rude erau probabil destul de obișnuite. Biblia menționează că Adam și Eva au avut mulți fii și fiice. Tradiția evreiască sugerează că ei a avut 33 de fii și 23 de fiice! Cain s-a căsătorit pur și simplu cu sora lui.

WHERE DID CAIN FIND HIS WIFE?
The Bible teaches that mankind was created perfect, without flaws. It was only after man’s disobedience that imperfection entered God’s creation. Thus mankind, as originally created, would not have had the myriad of genetic mistakes now present in our DNA. In opposition of what evolution teaches, mutations or mistakes on our DNA, do not lead to better and improved humans.
These mistakes cause hundreds of debilitating illnesses and birth defects. The reason all of us are not born with enormous numbers of medical problems is because our genes are a combination of the characteristics of our parents. Only when both parents have the same mistake in their genes do their children manifest the resulting genetic problem.

Cain Married His Sister
Furthermore, these genetic mistakes accumulate and increase with time. In other words, the information in our DNA gets more garbled—it never increases in clarity. Since mistakes are accumulated in our DNA, it is logical to assume that as we go back in time there would be less mistakes. The reason brothers and sisters cannot marry today is because they are likely to have similar DNA errors leading to children with birth defects.
However, there were no moral laws against children intermarrying until after the time of Moses. This was approximately 4,000 years ago and at least 2,000 years after the creation of mankind. Before that time sibling marriage was probably quite common. The Bible states that Adam and Eve had many sons and daughters. Jewish tradition suggested that they had 33 sons and 23 daughters! Cain merely married his sister.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii