Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Evoluează omul?

Evoluează omul să fie mai mare și mai inteligent?

Teoria evoluției caută să ne învețe că omul s-a dezvoltat în ultimii 3 milioane de ani. Istoria și Biblia, deopotrivă, indică faptul că înainte de potop în zilele lui Noe, oamenii erau mult mai mari și mai inteligenți decât o persoană obișnuită astăzi. Biblia spune că ei trăiau o viață de mai mult de 900 de ani.  
Cât privește inteligența, ai putea să înveți multe în 900 de ani! Plus că, Adam a ieșit chiar din mâna lui Dumnezeu complet programat cu capacitate de limbaj și abilitatea să clasifice și să sorteze obiecte rapid (el a numit toate animalele într-o singură zi). Adam a trăit pentru mai mult de jumătate din perioada de la creație până la potop, astfel cunoștințele lui puteau fi răspândite în toată lumea.
În ultimii 400 de ani, a existat o creștere mare în acumularea de tehologie. Aceasta nu este același lucru ca înțelepciunea și inteligența. Noi putem avea coputere deoarece mii de oameni înainte au inventat diferite părți și idei care pot fi puse împreună. Nu există dovezi că omul modern este mai inteligent decât omul antic. Eu cred că opusul este adevărat. Multe din structurile antice indică o inteligență deosebită în soluționarea problemelor unei ere slab tehnologizate.
Legat de faptul că omul ajunge mai mare, a fost o creștere în mărimea medie în ultimele câteva sute de ani în țările industrializate datorată îmbunătățirii dietei, igienei, medicinei, etc. Dar, aceasta nu trebuie confundată cu evoluția. De asemenea, tendința de creștere a oamenilor nu este o dovadă a unei direcții de creștere pe termen lung.
Dacă astăzi omul este, să zicem, cu 20 de centimetri mai înalt decât media oamenilor din perioada Revoluției Americane de acum 200 de ani, evident că aceasta nu demonstrează că omul a fost cu 2 metri mai mic acum 2000 de ani sau cu 2 km mai mic acum 20 000 de ani! În fiecare eră au fost și oameni înalți și scunzi. Nu există vre-o dovadă că omul modern este mai bun.

IS MAN EVOLVING BIGGER AND SMARTER?

The evolution theory teaches that man has been improving over the last 3 million years. Both history and Scripture indicate that before the Flood in the days of Noah, people were much bigger and smarter than the average person is today. The Bible says they were living to be more than 900 years old. 
As for smarter, you could learn a lot in 900 years! Plus, Adam came from the hand of God fully programmed with language capacity and the ability to classify or sort items quickly (he named all the animals in one day). Adam was around for over half of the time from the creation to the Flood, so his great knowledge could be spread throughout the world.
In the last 400 years, there has been a great increase in accumulated technology. This is not the same as wisdom or intelligence. We can have a computer because thousands of men before have invented various parts and ideas that can be put together. There is no evidence that modern man is smarter than ancient man. I think the opposite is true. Many of the ancient structures indicate greater intelligence in solving problems in a low-tech age.
As for man getting bigger, there has been an increase in average size over the last few hundred years in industrialized countries due to improved diet, sanitation, medicine, etc. But, this is not to be confused with evolution. Also, the trend in bigger people is not proof of long-term growth patterns.
If man today is, say, 8 inches taller than average man during the American Revolution 200 years ago, it obviously would not prove that man was 80 inches shorter 2,000 years ago or 800 inches shorter 20,000 years ago! Every age has seen both tall people and smart people. There is no evidence that modern man is any better.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii