Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Au plantele viață?

MUREAU PLANTELE ÎNAINTE SĂ PĂCĂTUIASCĂ ADAM?

Au plantele viață?

Criticii unui pământ tânăr spun că era moarte înainte ca să păcătuiască Adam pentru că plantele mureau pentru ca Adam să poată mânca. Plantele nu au nici ”suflare de viață” și nici sânge așa că ele nu pot ”muri” în același sens cum mor oamenii sau animalele. Dumnezeu a spus că El a dat plante oamenilor și animalelor ca să mănânce.
Geneza 1:29-30 ”Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.”
Geneza 3:18 ”şi să mănânci iarba de pe câmp.”
După potop Dumnezeu a adăugat și animale dietei omului așa cum paote fi văzut în Geneza 9:3-4: ”Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.

Viața este în sânge

Observați că ”viața” este în sânge, pe care plantele nu îl au. Acest lucru poate fii observat din nou în Levitic 17:11: Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre,”.
Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain din plante, în timp ce a acceptat jertfa lui Abel care era un miel în Geneza 4:3:  ”După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.  Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere.”
De aici vine expresia ”nu poți stoarce sânge dintr-o ridiche”. Despre plante se spune ca pălesc și se ofilesc, dar nu mor în același fel cum mor oamenii.
2 Împărați 19:26: ”…au ajuns ca iarba de pe câmp şi ca verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperişuri şi ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul.”
Iov 8:12: ”…ea se usucă mai repede decât toate ierburile.
Psalmul 37:2: ”…căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa.
Psalmul 104:14: ”Tu faci să crească iarba pentru vite, şi verdeţuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană:

Pământul nu produce viață

Nici o formă de viață nu răsare din pământ. Animalele vin întotdeauna de la părinții lor care sunt de același soi.
Isaia 42:15: ”Voi pustii munţi şi dealuri, le voi usca toată verdeaţa;
Ieremia 12:4: ”…şi să se usuce iarba de pe toate câmpiile?

DID PLANTS DIE BEFORE ADAM SINNED?

Do Plants Have Life?
Young earth critics say there was death before Adam sinned because plants died in order for Adam to eat. Before we decide if there was death before sin we need to define what life is. Plants have neither the “breath of life” nor blood so they cannot “die” in the same sense that man and animals die. God said that He gave plants to man and animals to eat.
Gen 1:29: “And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.”
Gen 3:18: “And thou shalt eat the herb of the field.”
After the flood God added animals to man’s diet as seen in Gen 9:3: “Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.”

Life Is In the Blood
Notice that “life” is in the blood, which plants do not have. This is seen again in Lev. 17:11: “For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls:”.
God did not accept Cain’s offer of plants while He did accept Abel’s offering of a lamb in Gen 4:3: “And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering: But unto Cain and to his offering he had not respect.”
This is where the expression “you can’t get blood out of a turnip” comes from. Plants are said to wither and fade, but not die in the same way man dies.
II Kings 19:26: “They were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the house tops, and as corn blasted before it be grown up.”
Job 8:12: “It withereth before any other herb.”
Ps 37:2: “For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.”
Ps. 104:14: “He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;”
The Earth Does Not Produce Life
No life forms come forth out of the earth. Animals always come from parents of the same kind.
Is. 42:15: “I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs;”
Jer. 12:4: “And the herbs of every field wither”

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

No comments:

Post a Comment

Comentarii