Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Evoluează omul?

Evoluează omul să fie mai mare și mai inteligent?

Teoria evoluției caută să ne învețe că omul s-a dezvoltat în ultimii 3 milioane de ani. Istoria și Biblia, deopotrivă, indică faptul că înainte de potop în zilele lui Noe, oamenii erau mult mai mari și mai inteligenți decât o persoană obișnuită astăzi. Biblia spune că ei trăiau o viață de mai mult de 900 de ani.  
Cât privește inteligența, ai putea să înveți multe în 900 de ani! Plus că, Adam a ieșit chiar din mâna lui Dumnezeu complet programat cu capacitate de limbaj și abilitatea să clasifice și să sorteze obiecte rapid (el a numit toate animalele într-o singură zi). Adam a trăit pentru mai mult de jumătate din perioada de la creație până la potop, astfel cunoștințele lui puteau fi răspândite în toată lumea.
În ultimii 400 de ani, a existat o creștere mare în acumularea de tehologie. Aceasta nu este același lucru ca înțelepciunea și inteligența. Noi putem avea coputere deoarece mii de oameni înainte au inventat diferite părți și idei care pot fi puse împreună. Nu există dovezi că omul modern este mai inteligent decât omul antic. Eu cred că opusul este adevărat. Multe din structurile antice indică o inteligență deosebită în soluționarea problemelor unei ere slab tehnologizate.
Legat de faptul că omul ajunge mai mare, a fost o creștere în mărimea medie în ultimele câteva sute de ani în țările industrializate datorată îmbunătățirii dietei, igienei, medicinei, etc. Dar, aceasta nu trebuie confundată cu evoluția. De asemenea, tendința de creștere a oamenilor nu este o dovadă a unei direcții de creștere pe termen lung.
Dacă astăzi omul este, să zicem, cu 20 de centimetri mai înalt decât media oamenilor din perioada Revoluției Americane de acum 200 de ani, evident că aceasta nu demonstrează că omul a fost cu 2 metri mai mic acum 2000 de ani sau cu 2 km mai mic acum 20 000 de ani! În fiecare eră au fost și oameni înalți și scunzi. Nu există vre-o dovadă că omul modern este mai bun.

IS MAN EVOLVING BIGGER AND SMARTER?

The evolution theory teaches that man has been improving over the last 3 million years. Both history and Scripture indicate that before the Flood in the days of Noah, people were much bigger and smarter than the average person is today. The Bible says they were living to be more than 900 years old. 
As for smarter, you could learn a lot in 900 years! Plus, Adam came from the hand of God fully programmed with language capacity and the ability to classify or sort items quickly (he named all the animals in one day). Adam was around for over half of the time from the creation to the Flood, so his great knowledge could be spread throughout the world.
In the last 400 years, there has been a great increase in accumulated technology. This is not the same as wisdom or intelligence. We can have a computer because thousands of men before have invented various parts and ideas that can be put together. There is no evidence that modern man is smarter than ancient man. I think the opposite is true. Many of the ancient structures indicate greater intelligence in solving problems in a low-tech age.
As for man getting bigger, there has been an increase in average size over the last few hundred years in industrialized countries due to improved diet, sanitation, medicine, etc. But, this is not to be confused with evolution. Also, the trend in bigger people is not proof of long-term growth patterns.
If man today is, say, 8 inches taller than average man during the American Revolution 200 years ago, it obviously would not prove that man was 80 inches shorter 2,000 years ago or 800 inches shorter 20,000 years ago! Every age has seen both tall people and smart people. There is no evidence that modern man is any better.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

Formarea diamanelor și a carburanților naturali

Cum se formează diamantele, petrolul, carburantul fosilifer și gazul natural?

Cărbunele provinde din cantitățile masive de materie din copaci și plante care au fost schimbate de o caldură si pesiune imensă. Petrolul și gazul natural s-a format de la materia provenită de la pești, reptile, și animale sub aceleași condiții de căldură și presiune.  
Momentul cel mai logic pentru cărbune, petrol și gaz să se fi format a fost în timpul și după potopul global, când cantități enorme de materie animală și plante s-au scufundat îngropându-se sub expunerea extraordinară la presiuniea și distrugerea apelor potopului și a sedimentelor.

Diamantele sunt nestemate pure de carbon supuse la presiuni foarte mari. Cele mai multe diamante se găsesc în”pământul albastru”, în sau aproape de gâtul vulcanilor stinși unde a erupt magma. Presiunea mare din cauza activității vulcanice ar fi putut să formeze diamentele. Multe s-ar fi putut forma când ”izvoarele adâncului celui mare” s-au rupt sau când munții s-au ridicat pe parcursul ultimelor luni ale potopului (Psalmul 104:6-8).

HOW ARE DIAMONDS, OIL, FOSSIL FUELS, AND NATURAL GAS FORMED?

Coal comes from massive amounts of trees and plant matter that have been changed by tremendous heat and pressure. Oil and natural gas form from fish, reptile, and animal matter under similar heat and pressure conditions.
The most logical time for coal, oil and gas to form was during and after the worldwide flood, when enormous amounts of animal and vegetable matter underwent mass burial under the incredible destruction and pressure of the flood waters and the sediments.
Diamonds are highly pressurized, pure carbon gems. Most diamonds appear in “blue ground,” in or near the neck of an extinct volcano where magma erupted. The high pressure of volcanic activity could have formed diamonds. Many may have formed when the “fountains of the deep” were broken up or when mountains arose during the last months of the Flood (Psalm 104:6-8).

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org

Nivelurile straturilor geologice

Cum explici ”varvele”, formarea nivelurilor de straturi fine?

Unii cred că formarea nivelurilor de straturi fine, cum ar fi cele de la fromațiunea Green River în Wyoming (care conține 20 de milioane de straturi fine care reprezintă un an fiecare), dovedesc faptul că pământul este mai vechi de 6000 de ani.
Ca multe alte întrebări puse de evoluționiști, și aceasta se constituie dintr-o presupunere greșită. Această întrebare presupune că fiecare dintre aceste niveluri este anual, iar evident, nu este cazul. Numeroase experimente au fost făcute la această formațiune.
Se poate lua o secțiune din formațiunea Green River și să o sfărâmi ca să devină praf, pune-o în apă și se va rearanja singură în munlte straturi fine. A fost arătat că straturile nu sunt anuale nici pe departe. Sunt locuri în această formațiune unde se găsesc 1500 de straturi în anumite porțiuni și doar 1000 în altele, toate fiind între cele două straturi de cenușă care se numesc ”orizonturile evenimentului”.

HOW DO YOU EXPLAIN “VARVE,” THE FORMATION OF FINE STRATA LAYERS?

Some believe that the formation of fine strata layers, such as those in the Green River formation in Wyoming (which contains 20 million fine layers which represent one year each), proves the earth is more than 6,000 years old.
Like many questions posed by evolutionists, this also has a built-in faulty assumption. This question assumes that each of these layers is annual, and this is, obviously, not the case.
Numerous experiments have been done on the formation.
You can take a section of Green River formation and grind it to powder, drop it into moving water and it will resort itself into many fine layers. It has been shown that the layers are not annual at all. There are places in this formation where over 1,500 layers are found in some areas and only 1,000 in others, all between the same two ash layers called “event horizons.”

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

Insectele și potopul!

A LUAT NOE PE ARCA TOATE ACELE MILIOANE DE SPECII DE INSECTE ?

Lui Noe i s-a poruncit să ia în arcă toate animalele terestre în ale cărori nări era suflare de viață (Geneza 6:17, 7:14-15, 22). Nu există nici un motiv să credem că toate varietățile de insecte au fost pe arcă pentru că ele respiră prin pielea lor și nu au nări. Ele au putut să supraviețuiască pe bucați de materie care plutea pe apă, sau să se îngroape în noroi. Unele insecte au putut să fie pe arcă în blana animalelor sau în colțurile și crăpăturile din arcă. Biblia nu spune că insectele trebuiau să fie pe arcă.


DID NOAH TAKE ALL THE MILLIONS OF SPECIES OF INSECTS ON THE ARK?

Noah was commanded to take into the ark all the animals on land in whose nostrils was the breath of life (Genesis 6:17, 7:14-15, 22). There is no reason to believe that all the varieties of insects were on the ark because they breathe through their skin and do not have nostrils. They could have survived on floating matter or by burrowing in the mud. Some of the insects may have been on the ark in the fur of the animals or in nooks and crannies of the ark. The Bible does not teach that they had to be on board.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

Cum au ajuns animalele la arcă?

Cum au călătorit animalele din toată lumea ca să ajungă la arcă?

Această întrebare presupune că lumea înainte de potop a fost așa cum este lumea azi, cu animale având caracteristici pentru o anumită zonă. Astăzi pământul este este acoperit 70% cu apă și oceanele separă continentele. De asemenea, unele animale trăiesc numai în câteva locații alese. Numai că Biblia ne învață că înainte de potop, apa a fost adunată într-un singur loc (Geneza 1:9).
Probabil că a existat un singur ocean și mult mai multă suprafață terestră. De asemenea, dacă a fost o climă mai mult temperată, animalele puteau trăi în toate felurile de locuri, ceea ce înseamnă că Noe nu a trebuit să adune animalele din toată lumea. De fapt, Biblia spune că animalele au venit la Noe (Geneza 6:20).

HOW DID ANIMALS TRAVEL FROM ALL OVER THE WORLD TO GET TO THE ARK?

This question assumes that the world before the Flood was like the world is today, with animals specialized for certain areas. Today the world is 70% water and the oceans separate the continents. Also, some animals only live in a few selected locations. But, the Bible teaches that before the Flood, the water was gathered into one place (Genesis 1:9).
There was probably one ocean and much more landmass. Also, if the climate was more temperate, animals could live in all types of places which means Noah did not have to go gather animals from all over the world. In fact, the Bible says that the animals came to Noah (Genesis 6:20).

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

Teoria intervalului de timp

EXISTĂ MILIARDE DE ANI ÎNTRE VERSETUL UNU ȘI DOI?

Teoria intervalului de timp

Pentru mii de ani, aproape toți creștinii au avut credința că pământul era vechi de aproximativ șase mii de ani așa cum era descoperit în Cuvântul lui Dumnezeu. Dar în primele decenii ai anului 1800 interpretarea literala a Genezei a luat foc. Popularizată inițial de teologul scoțian Thomas Chalmers și mai târziu de Biblia cu Referințe Scotfield, ”teoria intervalului de timp” a devenit o metodă convenabilă prin care teologii au compromis Sfânta Scriptură cu teoria evoluției lui Darwin.
Biblia ne învață că ”La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul” și continuă prin a spune că ”pământul era pustiu și gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric” (Geneza 1:1-2). Apărătorii teoriei intervalului de timp sugerează că există un interval între cele două versete care consemnează răzvrătirea lui Satan, dinozaurii, o înregistrare geologică, și miliarde de ani de evoluție.
Acest ”interval”, cu toate acestea, nu este mai mult decât o încercare da a armoniza Cuvântul desăvârșit al lui Dumnezeu cu gândurile pervertite ale omului. De fapt, nu se poate împăca cu restul Scripturii. Cuvintele ”pustiu și gol” din Geneza 1:2 vin din expresia ebraica ”tohu waw bohu”, care înseamnă ”neformat și nepopulat”. Aceasta indica faptul că pământul nu era înca format și populat.

Totul a fost creat în șase zile

Alte discrepanțe dintre Scriptură și teoria intervalului de timp pot fi văzute când ne uităm la legea dată lui Moise de către Dumnezeu. Când Dumnezeu a săpat în stâncă cele zece porunci, El a zis, ” Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele” (Exod 20:11). Dumnezeu a zis fără dubiu că totul a fost făcut în șase zile. Asta ar include îngerii, cerul, pământul și omenirea – totul.

Teoria intervalului de timp contrazice Scriptura

Teoria intervalului de timp nu este în concordanță cu Scriptura Noului Testament. Biblia este foarte clară cu faptul că ”moartea a venit prin om” (1 Corinteni 15:21-22) și ” printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea” (Romani 5:12). Aceste pasaje fără îndoială ne învață că primul păcat a venit prin Adam și că nu era moarte înainte de păcat. Astfel, este incorect a proclama că a existat altă civilizație înainte de Adam, pentru că ar plasa moartea înainte de păcat – o contradicție directă cu Scriptura.

ARE THERE BILLIONS OF YEARS BETWEEN VERSES ONE AND TWO?

The Gap Theory

For thousands of years, nearly all Christians believed that the earth was about six thousand years old as revealed in God’s Word. But by the early 1800s the literal interpretation of Genesis fell under fire. Initially popularized by Scottish theologian Thomas Chalmers and later by the Scofield Reference Bible, the “gap theory” became a convenient method by which theologians compromise Holy Scripture with Darwin’s evolution theory.
The Bible teaches “In the beginning, God created the heaven and the earth” and continues by saying “the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep” (Genesis 1:1-2). Proponents of the gap theory suggest there is a gap between those two verses that accounts for Satan’s rebellion, dinosaurs, a geological record, and billions of years of evolution.
That “gap,” however, is nothing more than an attempt to harmonize God’s perfect Word with man’s imperfect thoughts. In fact, it is irreconcilable with the rest of Scripture. The words “without form, and void” in Genesis 1:2 come from the Hebrew phrase “tohu waw bohu,” which means “unformed and unfilled.” This indicates the earth was not yet formed or filled.

Everything Was Made in Six days

Further discrepancies between Scripture and the gap theory are seen when looking at the law God gave Moses. As God etched the Ten Commandments in stone, He said, “For in six days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is” (Exodus 20:11). God unmistakably says that everything was made in six days. This would include angels, heaven, earth, and mankind—everything.

The Gap Theory Contradicts Scripture

The gap theory also disagrees with New Testament Scripture. The Bible is clear that “by man came death” (1 Corinthians 15:21-22) and “by one man sin entered into the world, and death by sin” (Romans 5:12). These passages undeniably teach that the first sin came by Adam and that there was no death before sin. Therefore, it is incompatible to teach that a civilization existed before Adam, because it would place death before sin—a direct contradiction to Scripture.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

Au plantele viață?

MUREAU PLANTELE ÎNAINTE SĂ PĂCĂTUIASCĂ ADAM?

Au plantele viață?

Criticii unui pământ tânăr spun că era moarte înainte ca să păcătuiască Adam pentru că plantele mureau pentru ca Adam să poată mânca. Plantele nu au nici ”suflare de viață” și nici sânge așa că ele nu pot ”muri” în același sens cum mor oamenii sau animalele. Dumnezeu a spus că El a dat plante oamenilor și animalelor ca să mănânce.
Geneza 1:29-30 ”Şi Dumnezeu a zis: „Iată că v-am dat orice iarbă care face sămânţă şi care este pe faţa întregului pământ şi orice pom care are în el rod cu sămânţă: aceasta să fie hrana voastră. Iar tuturor fiarelor pământului, tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor care se mişcă pe pământ, care au în ele o suflare de viaţă, le-am dat ca hrană toată iarba verde.” Şi aşa a fost.”
Geneza 3:18 ”şi să mănânci iarba de pe câmp.”
După potop Dumnezeu a adăugat și animale dietei omului așa cum paote fi văzut în Geneza 9:3-4: ”Tot ce se mişcă şi are viaţă să vă slujească de hrană: toate acestea vi le dau, ca şi iarba verde. Numai carne cu viaţa ei, adică sângele ei, să nu mâncaţi.

Viața este în sânge

Observați că ”viața” este în sânge, pe care plantele nu îl au. Acest lucru poate fii observat din nou în Levitic 17:11: Căci viaţa trupului este în sânge. Vi l-am dat ca să-l puneţi pe altar, ca să slujească de ispăşire pentru sufletele voastre,”.
Dumnezeu nu a acceptat jertfa lui Cain din plante, în timp ce a acceptat jertfa lui Abel care era un miel în Geneza 4:3:  ”După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului.  Abel a adus şi el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui şi din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel şi spre jertfa lui; dar spre Cain şi spre jertfa lui n-a privit cu plăcere.”
De aici vine expresia ”nu poți stoarce sânge dintr-o ridiche”. Despre plante se spune ca pălesc și se ofilesc, dar nu mor în același fel cum mor oamenii.
2 Împărați 19:26: ”…au ajuns ca iarba de pe câmp şi ca verdeaţa fragedă, ca iarba de pe acoperişuri şi ca grâul care se usucă înainte de a-i da spicul.”
Iov 8:12: ”…ea se usucă mai repede decât toate ierburile.
Psalmul 37:2: ”…căci sunt cosiţi iute ca iarba şi se veştejesc ca verdeaţa.
Psalmul 104:14: ”Tu faci să crească iarba pentru vite, şi verdeţuri, pentru nevoile omului, ca pământul să dea hrană:

Pământul nu produce viață

Nici o formă de viață nu răsare din pământ. Animalele vin întotdeauna de la părinții lor care sunt de același soi.
Isaia 42:15: ”Voi pustii munţi şi dealuri, le voi usca toată verdeaţa;
Ieremia 12:4: ”…şi să se usuce iarba de pe toate câmpiile?

DID PLANTS DIE BEFORE ADAM SINNED?

Do Plants Have Life?
Young earth critics say there was death before Adam sinned because plants died in order for Adam to eat. Before we decide if there was death before sin we need to define what life is. Plants have neither the “breath of life” nor blood so they cannot “die” in the same sense that man and animals die. God said that He gave plants to man and animals to eat.
Gen 1:29: “And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of a tree yielding seed; to you it shall be for meat. And to every beast of the earth, and to every fowl of the air, and to every thing that creepeth upon the earth, wherein there is life, I have given every green herb for meat: and it was so.”
Gen 3:18: “And thou shalt eat the herb of the field.”
After the flood God added animals to man’s diet as seen in Gen 9:3: “Every moving thing that liveth shall be meat for you; even as the green herb have I given you all things. But flesh with the life thereof, which is the blood thereof, shall ye not eat.”

Life Is In the Blood
Notice that “life” is in the blood, which plants do not have. This is seen again in Lev. 17:11: “For the life of the flesh is in the blood: and I have given it to you upon the altar to make an atonement for your souls:”.
God did not accept Cain’s offer of plants while He did accept Abel’s offering of a lamb in Gen 4:3: “And in process of time it came to pass, that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the LORD. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and of the fat thereof. And the LORD had respect unto Abel and to his offering: But unto Cain and to his offering he had not respect.”
This is where the expression “you can’t get blood out of a turnip” comes from. Plants are said to wither and fade, but not die in the same way man dies.
II Kings 19:26: “They were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the house tops, and as corn blasted before it be grown up.”
Job 8:12: “It withereth before any other herb.”
Ps 37:2: “For they shall soon be cut down like the grass, and wither as the green herb.”
Ps. 104:14: “He causeth the grass to grow for the cattle, and herb for the service of man: that he may bring forth food out of the earth;”
The Earth Does Not Produce Life
No life forms come forth out of the earth. Animals always come from parents of the same kind.
Is. 42:15: “I will make waste mountains and hills, and dry up all their herbs;”
Jer. 12:4: “And the herbs of every field wither”

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org 

Soția lui Cain!

DE Unde și-a găsit Cain nevasta?

Biblia ne învață că omenirea a fost creată să fie perfectă, fără greșeli. Abia după neascultarea omului imperfecțiunea a pătruns în creația lui Dumnezeu. Astfel omenirea, așa cum a fost orignal creată, nu ar fi avut o mulțime de erori genetice prezente acum în AND-ul nostru. În contrast cu ceea ce învață evoluția, mutațiile sau erorile din AND-ul nostru, nu au dus la oameni mai buni sau îmbunătățiți.
Aceste erori au cauzat sute de boli mintale și defecte de naștere. Motivul pentru care noi nu suntem născuți cu o mulțime enormă de probleme medicale este pentru că genele noastre sunt o combinație a caracteristicilor părinților noștri. Numai când amândoi părinții au aceleași erori în genele lor, copiii lor manifestă ca rezultat probleme genetice.

Cain s-a însurat cu sora lui

De asemenea, aceste erori genetice s-au acumulat și au crescut în timp. Cu alte cuvinte, informația din AND-ul nostru se deformează tot mai mult – nu crește niciodată în claritate. De vreme ce erorile se acumulează în AND-ul nostru, este logic să presupunem că dacă ar fi să mergem înapoi în timp ar fi fost mai puține erori. Motivul pentru care frații si surorile nu pot să se căsătorească azi este pentru că există probabilitatea să aibe erori similare de AND care ar duce la copii cu defecte de naștere.


Totuși, atunci nu erau legi morale împotriva căsătoriilor între frați până după timpul lui Moise. Aceasta a fost aproximativ acum 4000 de ani și cel puțin după 2000 de ani după creația omenirii. Înainte de acel timp căsătoriile dintre rude erau probabil destul de obișnuite. Biblia menționează că Adam și Eva au avut mulți fii și fiice. Tradiția evreiască sugerează că ei a avut 33 de fii și 23 de fiice! Cain s-a căsătorit pur și simplu cu sora lui.

WHERE DID CAIN FIND HIS WIFE?
The Bible teaches that mankind was created perfect, without flaws. It was only after man’s disobedience that imperfection entered God’s creation. Thus mankind, as originally created, would not have had the myriad of genetic mistakes now present in our DNA. In opposition of what evolution teaches, mutations or mistakes on our DNA, do not lead to better and improved humans.
These mistakes cause hundreds of debilitating illnesses and birth defects. The reason all of us are not born with enormous numbers of medical problems is because our genes are a combination of the characteristics of our parents. Only when both parents have the same mistake in their genes do their children manifest the resulting genetic problem.

Cain Married His Sister
Furthermore, these genetic mistakes accumulate and increase with time. In other words, the information in our DNA gets more garbled—it never increases in clarity. Since mistakes are accumulated in our DNA, it is logical to assume that as we go back in time there would be less mistakes. The reason brothers and sisters cannot marry today is because they are likely to have similar DNA errors leading to children with birth defects.
However, there were no moral laws against children intermarrying until after the time of Moses. This was approximately 4,000 years ago and at least 2,000 years after the creation of mankind. Before that time sibling marriage was probably quite common. The Bible states that Adam and Eve had many sons and daughters. Jewish tradition suggested that they had 33 sons and 23 daughters! Cain merely married his sister.

Articol tradus de pe site-ul www.creationtoday.org