Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Domnia davidică a lui Isus

În 2 Samuel 7, Dumnezeul Atotputer­nic confirmă că El însuşi l-a chemat pe David pentru a fi Împărat peste poporul Său şi că El a fost Cel care a adeverit şi a întărit domnia lui. În ca­pitolul 8 din 2 Samuel sunt descrise războaiele victorioase ale lui David. El a înfrânt şapte popoare, şi anume: filis­tenii, moabiţii, pe împăratul arameu din Ţoba, Hadadezer, sirienii din Damasc, amoniţii, amaleciţii şi edomiţii. Citim de asemenea cum împăratul Toi din Hamat l-a trimis pe fiul său Ioram pentru a-l felicita şi a-i duce daruri bogate (v.9-10). În plus, în acest capitol se relatează cum David şi-a supus inamicii şi ce anume a însemnat aceasta pentru cei în cauză, de exemplu pentru filisteni: «După aceea, David i-a bătut pe filisteni și i-a smerit și a luat din mâna filistenilor cârmuirea capitalei lor» (2 Sam. 8,1).
Dumnezeu l-a ajutat oriunde mergea, iar «David a împărățit peste Israel și făcea judecată și dreptate la tot poporul lui» (2 Sam. 8,15). Dumnezeu i-a promis Împăratu­lui David: «Casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea Mea și scaunul tău de domnie va fi întărit pe vecie» (2 Sam. 7,16).
În biruinţele triumfătoare ale lui David asupra celor şapte potrivnici ai lui putem vedea o imagine profetică a biruinţei şi triumfului lui Isus Cristos şi a Împărăţiei Sale viitoare.
Domnul va apărea la revenirea Sa în şapte locuri diferite şi îşi va învinge inamicii:
-          la Armaghedon: Apocalipsa 16,16 şi Apocalipsa 19,11;
-          la Ierusalim: Zaharia 12;
-          pe Muntele Măslinilor: Zaharia 14;
-          în Edom Boţra: Isaia 63,1;
-          în Teman, Paran: Habacuc 3,3 (Deut. 33,2);
-          în Egipt: Isaia 19,1;
-          pe munţii Israelului împotriva lui Gog din Magog şi a aliaţilor acestuia: Ezechiel 38-39.
Va fi imposibil de trecut cu vederea faptul că biruinţa este exclusiv a Dom­nului, deoarece atunci Dumnezeu va pune Fiului Său toţi potrivnicii sub picioare, iar Domnul Isus Cristos va domni peste ei cu un toiag de fier ca Judecător și împărat şi va face dreptate pentru poporul Său. Naţiunile lumii vor veni fără excepţie la El, și vor aduce cin­ste și vor Înălţa Numele Lui (vezi Apoc. 19,11.15). Atunci va veni vremea despre care găsim scrise următoarele cuvinte minunate: «Popoarele se vor duce cu grămada la el ş vor zice: „Veniți să ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui lacov, să ne învețe căile Lui și să umblăm pe cărările Lui." Căci din Sion va iși Legea și din leru­salim cuvântul Domnului» (Isala 2,3). Atunci pe întregul mapamond va răsuna extraordinarul strigăt de bucurie: «Dom­nul împărățeste, popoarele tremură; El stă pe heruvimi, pământul se clatină. Domnul este mare în Sion și înălțat peste toate popoarele. Să laude oame­nii Numele Tău cel mare şi înfricoșat, căci este sfânt! Să laude oamenii tăria împăratului, căci iubește dreptatea! Tu întărești dreptatea, Tu faci dreptate și judecată în Iacov. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru şi închinați-vă îna­intea așternutului picioarelor Lui, căci este sfânt!» (Psalmul 99,1-5).
Domnia Mântuitorului nostru Isus Cristos în Împărăţia de o mie de ani va avea drept consecinţă şi faptul că peste creaţie va domni pacea: «Lupul şi mielul vor paște împreună, leul va mânca paie ca boul, șarpele se va hrăni cu țărână. Nici un rău, nici o vătămare nu se va face pe tot muntele Meu cel sfânt, zice Domnul» (Isaia 65,25). Atunci Domnul va domni peste poporul Său cu dreptate şi neprihănire.
Sub domnia lui Isus Cristos, Mesia lui Israel, se va instaura pe întregul pământ pacea promisă și atât de mult dorită. NORBERT LIETH

Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții 05.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii