Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Natura Împărăției


Capitolul 14 al cărţii Zaharia conţine informa­ţii relevante despre Împărăţia lui Dumnezeu, astfel că ar trebui studiat în detaliu de toţi cei care vor să înţeleagă acest subiect deosebit de important.
Textul din Zaharia 14,1-9 prezintă momentul instaurării Împără­ţiei lui Dumnezeu pe pământ (vezi Strigătul de la miezul noptii, nr. 02/2013). Împărăția lui Dumnezeu apare în contextul unui asediu multina­ţional al Ierusalimului, asediu care va fi zădărnicit prin intervenţia Domnului pentru oraş şi pentru poporul Israel. În această vreme «Domnul va fi Împărat peste tot pământul» (v.9).
Versetele 10-21 dezvăluie detalii im­portante despre natura acestei împărății care va aduce multe schimbări pentru Ierusalim, după cum arată versetul 10: «Toată țara va ajunge ca șesul Iorda­nului, de la Gheba nă la Rimon, la miazăzi de lerusalim; iar Ierusalimul va fi înălțat și va rămâne liniștit la locul lui, de la poarta lui Beniamin până la locul porții dintâi, până la poarta unghiurilor, și de la turnul lui Hananeel până la teascurile împăratului.» În versetul 11 se subliniază faptul că Ierusalimul «va fi liniștit».
Versetele 12-15 descriu ce se va întâmpla cu cei care au purtat înainte război împotriva lerusalimului. Dis­trugerea, panica şi urgia vor veni peste potrivnicii Israelului: «lată urgia cu care va lovi Domnul pe toate popoarele care vor lupta împotriva Ierusalimului. Le va putrezi carnea stând încă în picioare, le vor putrezi ochii în găurile lor și le va putrezi limba în gură. În ziua aceea, Domnul va trimite o mare învălmășeală în ei; unul va apuca mâna altuia şi vor ridica mâna unii asupra altora. Iuda va lupta și el în lerusalim și vor strânge bogățiile tuturor neamurilor de prim­prejur, aurul, argintul și haine foarte multe. Aceeași urgie va lovi și caii, catârii, cămilele, măgarii şi toate vitele care vor fi în taberele acelea.»
Versetele 16-19 prezintă apoi în detaliu cum va fi relaţia popoarelor cu împărăţia: «Toți cei ce vor mai rămâne din toate neamurile venite împotriva Ierusalimului se vor sui în fiecare an să se închine înaintea Împăratului, Domnul oștirilor, şi să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Dacă unele din familiile pământului nu vor voi să se suie la Ierusalim ca să se închine înaintea împăratului, Domnul oștirilor, nu va cădea ploaie peste ele. Dacă familia Egiptului nu se va sui, dacă nu va veni, nu va cădea ploaie nici peste ea; va fi lovită cu aceeași urgie cu care va lovi Domnul neamurile care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor. Aceasta va fi pedeapsa Egiptului și pedeapsa tuturor neamurilor care nu se vor sui să prăznuiască Sărbătoarea Corturilor.»
Diverse puncte din acest paragraf sunt vrednice de a fi menţionate.
În primul rând există oameni din rândul neamurilor care vor supravieţui judecăţilor Domnului (v.16).
În al doilea rând, cei dintre neamuri care au supravieţuit acestor judecăţi vor merge la Ierusalim pentru a se închina împăratului. Popoarele vor trebui să vină pentru a se închina împăratului în Persoană, deoarece El domneşte din Ierusalim, capitala Lui. Aceasta arată că Ierusalimul ca oraş şi Israelul ca popor au o mare importanţă în viitor.
În al treilea rând, supravieţuitorii dintre neamuri vor celebra Sărbatoarea Corturilor. Această sărbătoare este una dintre cele trei din calendarul Israelului în care poporul lui Dumnezeu trebuie să se afle în locul sfânt (vezi Lev. 23,34-44). Scopul sărbătorii este onorarea purtării de grijă a Domnului în timpul umblării poporului evreu prin pustie.
Cum vor aborda neamurile sărbătoa­rea israelită când Domnul va domni pe pământ? Eugene Merrill explică faptul că «există indicaţii că această sărbătoare ar reprezenta un fel de confirmare a Împăratului ca Fiu și reprezentant al lui IHVH. Prin urmare, când neamurile celebrează Sărbătoarea Corturilor, ele îşi dovedesc ascultarea faţă de Împăratul pământului, arătându-şi astfel supune­rea.» Pe scurt, Sărbătoarea Corturilor le va da neamurilor posibilitatea de a-şi proba credincioşia față de Domnul.
În al patrulea rând, neamurile care nu vor celebra sărbătoarea vor experimenta consecinţe grave. Domnul îi va lovi pe cei care trăiesc în neascultare. Egiptul, care este amintit ca reprezentant al neamurilor din acea vreme, nu va avea parte de ploaie. Aceasta arată că în tim­pul domniei Domnului Isus pe pământ, neascultarea încă va fi posibilă, iar domnia dreaptă a Fiului lui Dumnezeu va include pedepsirea ocazională.
Versetele 20-21 ne arată clar că, în această vreme, toate lucrurile vor fi sfinte pentru Domnul, chiar şi cele care în mod normal sunt considerate a fi obişnuite: «În ziua aceea va sta scris până şi pe zurgălăii cailor: Sfinți Dom­nului! .Și oalele din Casa Domnului vor fi ca potirele de jertfă înaintea altarului. Orice oală din lerusalim şi din luda va fi închinată Domnului oştirilor; toți cei ce vor aduce jertfe vor veni şi se vor sluji de ele să-și fiarbă carnea; și nu vor mai fi canaaniți în Casa Domnului oştirilor în ziua aceea.»
Rezumând, acest pasaj relevă faptul că Domnul va domni din Ierusallm peste neamuri. Popoarele vor trebui să își arate loialitatea absolută ţinând Sărbătoarea Corturilor. Neamurile care nu vor asculta de Domnul vor suporta consecințe negative, cum ar fi retragerea binecuvântărilor. DR. MICHAEL J. VLACH
Articol preluat din  revista Strigătul de la miezul nopții  03.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii