Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Zaharia şi problema interpretării «spirituale»


Creştinii care cred că Israelul nu mai are nici un viitor in­terpretează în mod «spiritual» multe afirmaţii ale profetului Zaharia, însă fac acest lucru selectiv şi oarecum incon­secvent, deoarece profeţiile lui Zaharia cu privire la prima venire a Domnului Isus Cristos pe acest pământ trebuie interpretate literal.
Profetul Zaharia vorbeşte atât des­pre prima, cât şi despre cea de-a doua venire a Domnului. În con­textul general al cărţii devine clar că cele două veniri ale lui Mesia se află într-o strânsă legătură cu poporul şi ţara Isra­el. Tot ceea ce a prezis Zaharia cu privi­re la prima venire a lui Isus s-a împlinit nu doar spiritual, ci ad litteram. Limba­jul simbolic din prorociile şi viziunile profeţilor este însă cu totul altceva. Be­nedikt Peters arată în interpretarea căr­ţii Zaharia că până şi comentatorii care resping un viitor pentru Israel identifi­că oraşul Ierusalim cu cel din Ţara Sfan­ta (în Zaharia 1-11) în aproape toate pa­sajele care vorbesc despre Ierusalimul pământesc. Diferenţele care apar în in­terpretarea cărţii sunt legate de pasaje­le care vorbesc despre revenirea Dom­nului Isus Cristos. Atunci mulţi comen­tatori încep în mod cu totul nejustificat să spiritualizeze informaţiile geografice. Iată în cele ce urmează cateva exemple pentru împlinirea literală a celor spuse de profetul Zaharia cu privire la prima venire a lui Mesia:
-      Isus a intrat în Ierusalim călare pe un măgăruş (vezi Zah. 9,9);
-      Isus a fost părăsit de ucenici în sea­ra în care a fost prins (vezi Zah. 13,7);
-      Isus a fost trădat pentru 30 de ar­ginţi (vezi Zah. 11,12);
-      Cei 30 de arginţi au fost aruncaţi în Templu de Iuda, iar apoi cu ei a fost cum­părată ţarina olarului (vezi Zah. 11,13);
-      Coasta lui Isus a fost străpunsă cu o suliţa (vezi Zah. 12,10).
Zaharia vorbeşte în diferite pasaje atât despre prima, cât şi despre cea de-a doua venire a Domnului Isus Cristos pe acest pământ, astfel că nu avem nici un motiv să interpretăm altfel decât literal pasaje­le despre cea de-a doua venire:
-      Neamurile se vor strânge împotriva Ierusalimului (vezi Zah. 12,1-3);
-  Casa lui David Îl va recunoaşte pe Cristos; El va reveni în calitate de Domn şi Dumnezeu al ei, astfel că ea va ex­perimenta o revărsare a Duhului (vezi Zah. 12,10);
-     Familiile lui Israel sunt prezenta­te ca plângându-se şi jelindu-se în con­textul revenirii Salvatorului (vezi Zah. 12,11-14). Ezechiel prezintă nominal în vedenia lui cu privire la Împărăţia me­sianică seminţiile lui Israel, menţionând pentru fiecare regiune ce le-a revenit acestora informaţii și date geografice exacte, care nu se pot aplica decât ţării Israel (vezi Ezec. 48,22-29);
-      Muntele Măslinilor se va despica la revenirea Domnului Isus (vezi Zah. 14,4);
-     Sunt specificate informaţii geogra­fice și nominale exacte despre Israel şi despre alte ţări în legătură cu reveni­rea lui Cristos (vezi Zah. 14,10-11.18). Zaharia vorbeşte la fel ca Ezechiel (vezi Ezec. 47,8) despre câmpia de lângă Ma­rea Moartă, numita şi Arava.
În cartea lui Zaharia, profeţiile des­pre prima şi a doua venire a lui Isus sunt atât de clare, iar în unele pasaje atât de strâns legate unele de altele, încât nu avem cum să aplicăm criterii diferite de interpretare (literală sau spirituală) fără a risca o întrerupere a principiilor înţele­gerii textului. Profeţia împlinită ad litte­ram cu privire la prima venire a Domnu­lui Isus din cartea Zaharia confirmă fap­tul că informaţiile referitoare la reveni­rea Sa se vor împlini cuvânt cu cuvânt. JOHANNES PFLAUM
Articol preluat din revista Strigătul de la miezul nopții 02.2013

No comments:

Post a Comment

Comentarii