Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Ierusalimul (BIBLIA și ISRAELUL)


de Jurek Schulz
Ierusalim înseamnă «cetatea/inte­meierea/temelia păcii». Acest nume se află de la înfiinţarea cetăţii în con­tradicţie cu realitatea, deoarece nici un alt oraş din lume nu are un nume atât de controversat. Exact din acest motiv acolo este necesară «pacea». Suntem chemaţi să ne rugăm pentru pacea Ie­rusalimului, deoarece oraşul reprezintă o zonă de conflict: «Rugati-vă pentru pacea lerusalimului! Cei ce te iubesc să se bucure de odihnă. Pacea să fie între zidurile tale și linistea în casele tale domnești» (Psalmul 122,6-7).
Cetatea împăratului misterios
Ierusalimul este menţionat pentru prima oară în Geneza 14,18. Acolo Avraam s-a întâlnit cu Melhisedec, îm­păratul Salemului (în urmă cu aproxi­mativ 4000 de ani). În acea vreme, Sa­lemul făcea parte din teritoriul Canaa­nului, care era la rândul lui o provincie a imperiului faraonilor din Egipt.
Cetatea împăratului David
Până în vremea lui David (în urmă cu aproximativ 3000 de ani), cetatea Ierusalim nu a fost cucerită de israeliţi, ci s-a aflat sub conducerea iebusiţilor.
David a cucerit-o însă și i-a acordat o mai mare importanţă (vezi 1 Cron. 11,4-7.9; 2 Sam. 5,6-10). Deoarece ea nu făcea parte din teritoriul nici unei seminţii a poporului Israel, cetatea a fost ideală pentru a fi numită capita­lă, pentru a conferi întregului popor o nouă identitate. Ulterior David a adus la Ierusalim chivotul legământu­lui, cu capacul ispăşirii (vezi 2 Sam. 6; 1 Cron. 13-15).
Cetatea Dumnezeului celui viu
În anul 967 î.Cr., împăratul Solomon a construit Templul din Ierusalim ca loc al întâlnirii omului cu Dumneze­ul cel viu. La dedicarea festivă a Tem­plului citim că Dumnezeu Însuși S-a legat într-un mod unic de cetate: ”Ieru­salimul L-am ales, pentru ca în el să lo­cuiască Numele Meu şi pe David L-am ales să domnească peste poporul Meu Israel” (2 Cron. 6,6, citiţi și 2 Cron. 5,11-14; 6,5; 7,11.12.15). Prezenţa lui Dumnezeu a umplut Templul. Iată ce face Ierusalimul atât de special şi de ce este el deosebit de toate celelalte oraşe din lume.
Cetatea centrului evreiesc
Perioada de prosperitate a Ierusa­limului a atins apogeul în timpul lui David şi Solomon, în urmă cu aproxi­mativ 3000 de ani. De atunci Ierusa­limul este nucleul culturii, tradiţiei religiei evreieşti. Cu toate că cetatea a fost distrusă de 17 ori, ea a rămas permanent în amintirea poporului evreu, oriunde s-ar fi aflat acesta. Și în peri­oada post-biblică, Ierusalimul a repre­zentat o ţintă arzătoare pentru poporul evreu. Pesahul, cea mai importantă sărbătoare din iudaism, se încheie în fiecare an cu urarea: «Anul viitor la Ierusalim!» Chiar și în cea mai frumoa­să zi din viaţă, ziua nunţii, oamenii se gândesc la Ierusalim când sparg cu pi­ciorul un pahar. Această acţiune simbo­lică este făcută în amintirea distrugerii Templului din Ierusalim.
Cetatea necredincioşiei și a în­frângerii
În anul 586 î.Cr., Ierusalimul a fost cucerit de trupele babiloniene ale lui Nebucadneţar. Cetatea a fost dărâ­mată, iar centrul ei spiritual, Templul Domnului, a fost distrus în totalitate. Ieremia L-a întrebat plin de durere pe Dumnezeu: «L-ai lepădat Tu de tot pe luda și a urât sufletul Tău atât de mult Sionul? Pentru ce ne lovești, așa că nu mai este nici o vindecare pentru noi?» (Ier. 14,19). Dumnezeu nu i-a mai ajutat din cauza păcatelor lor, astfel că S-a îndepărtat de Ierusalim, cetatea rămânând fără apărare. Ierusalimul a fost distrus din cauza vinovăţiei sale în faţa lui Dumnezeu (vezi Ier. 14,17-22; 15,1). Răspunsul Lui a fost: «Cine să aibă milă de tine, lerusalime, cine să te plângă? Cine să meargă să te întrebe de sănătate? M-ai părăsit, zice Dom­nul, ai dat înapoi; de aceea întind mâna împotriva ta și te nimicesc; sunt sătul de milă» (Ier. 15,5-6).
Cetatea dorului evreiesc
Ierusalimul a rămas însă centrul do­rului evreiesc. Profetul Daniel, care a fost deportat în Babilon, nu şi-a putut uita patria. Iată cum se ruga el: «Ascul­tă dar, acum, Dumnezeul nostru, rugă­ciunea, şi cererile robului Tău și, pen­tru dragostea Domnului, fă să strălu­cească Fața Ta peste Sfântul Tău Locaș pustiit! Pleacă urechea, Dumnezeule, şi ascultă! Deschide ochli ş priveste la dărâmăturile noastre și la cetatea peste care este chemat Numele Tău! Căci nu pentru neprihănirea noastră îți aducem noi cererile noastre, ci pentru îndurări­le Tale cele mari» (Dan. 9,17-18).
Cetatea lui Mesia
Ierusalimul a fost locul în care Me­sia a predicat, a fost răstignit, a înviat şi S-a înălţat la cer, dar şi locul unde El Se va întoarce, după cum a prezis, la sfârşitul vremurilor (citiţi în acest sens Zah. 14,1).
Ierusalimul a devenit locul de naş­tere al primei biserici mesianice evre­ieşti şi zeci de mii de evrei au venit la credinţă în perioada următoare. Ieru­salimul a fost şi locul din care vestea bună a mântuirii s-a răspândit în întrea­ga lume.
De 2000 de ani cetatea este căl­cată în picloare de neamuri
Domnul Isus a vorbit în mod profe­tic despre viitorul Ierusalimului (vezi Luca 19,41-48; 21,25). Distrugerea acestuia a avut loc în anul 70 d.Cr. Au murit atunci peste 1,1 milioane de evrei, iar 100.000 au fost deportaţi ca sclavi la Roma.
După ce Ierusalimul a fost dărâ­mat, împăratul Hadrian a construit o cetate tipic romană, cu un templu al lui jupiter în locul Templului închinat Domnului. Cetatea a primit un nou nume — Aelia Capitolina. Evreilor li s-a interzis să intre în cetatea lor, sub ameninţarea pedepsei cu moartea. Şi ţara Israel a primit un nou nume — Pa­lestina. Din secolul al IV-lea până în al VII-lea, Ierusalimul a devenit creştin și loc de pelerinaj. Peste tot au apărut biserici, sanctuare și mănăstiri.
În anul 638, cetatea a fost supu­să de islam. În anul 691 aici a fost construit Domul Stâncii, iar în anul 715 moscheea al-Aqsa («moscheea îndepărtată», conform Surei 17,2). De atunci Ierusalimul, care a primit numele «al-Quds» (Sfânta), a devenit al treilea oraş sfânt al islamului, după Mecca și Medina.
Ierusalimul s-a aflat timp de aproa­pe 1900 de ani sub stăpânirea diferite­lor popoare. Chiar și după înfiinţarea statului Israel (în anul 1948) au mai trecut câţiva ani până când Ierusali­mul a ajuns din nou sub autoritatea evreilor (în 1967). Anul acesta se îm­plinesc 40 de ani de când centrul Ieru­salimului îi aparţine Israelului.
Rămâne valabil Cuvântul profetic: «Sionul zicea: „M-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul!" Poate o feme­ie să uite copilul pe care-l alăptează și sa n-aibă milă de rodul pântecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuși Eu nu te voi uita cu nici un chip. lată că te-am săpat pe mâinile Mele şi ziduri­le tale sunt întotdeauna înaintea ochi­lor Mei» (Isaia 49,14-16).
Cetatea avertismentului divin
Au expirat promisiunile lui Dum­nezeu? Va fi Domul Stâncii dărâmat, după cum aşteaptă unii evrei şi creş­tini, pentru ca astfel Templul evreiesc să fie reconstruit pentru a treia oară? Va fi construit un Templu evreiesc lângă Domul Stâncii? Va rămâne to­tul neschimbat, aşa cum este astăzi, şi anume evreii cu Zidul Plângerii, iar musulmanii cu Domul Stâncii? Este astăzi locul acesta, în care cândva se afla Templul, nesemnificativ pentru Dumnezeu?
Dumnezeu însuşi a spus următoa­rele despre locul Templului: «Dacă vă veţi abate, dacă veţi părăsi legile și poruncile Mele pe care vi le-am dat dacă vă veţi duce să slujiţi altor dum­nezei și să vă închinaţi înaintea lor, vă voi smulge din ţara Mea, pe care v-am dat-o, voi lepăda de la Mine casa aceasta pe care am închinat-o Nume­lui Meu și o voi face de pomină şi de batjocură printre toate popoarele. Și cât de înaltă este casa aceasta, oricine va trece pe lângă ea va rămâne încre­menit și va zice: „Pentru ce a făcut Domnul așa ţării, și casei acesteia?" se va răspunde: „Pentru că L-au pără­sit pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor, care i-a scos din ţara Egiptului, pentru că s-au alipit de alţi dumnezei, s-au închinat înaintea lor și le-au slu­jit; iată de ce a trimis peste ei toate aceste rele"» (2 Cron. 7,19-22).
Problema determinantă a Ierusali­mului este una spirituală, fiind legată de relaţia personală a locuitorilor ce­tăţii cu Dumnezeul Creator, care S-a întrupat în Mesia şi a intrat în istorie ca «Împărat al iudeilor». Cei care ca­ută adevărata pace a Ierusalimului nu îl pot evita pe Dumnezeu (vezi Matei 23,39).
Pană să se ajungă la pacea propriu-­zisă, Ierusalimul va avea parte de mai multă presiune (vezi Zah. 12-14).
Noul Ierusalim cetatea prezen­ţei divine
Ierusalimul va fi apogeul a tot ceea ce este nou, a tot ceea ce Domnul va realiza în viitor. Ierusalimul este sim­bolul și personificarea credincioşiei lui Dumnezeu în lucrarea Lui de mântuire pentru omenire. Noul Ierusalim va fi centrul prezenţei lui Dumnezeu (vezi Apoc. 21,1-5; Zah. 2,14-17).
Prezenţa Lui va face cu adevărat din Ierusalim «cetatea păcii». Ierusalimul va deveni centrul păcii pentru toţi oa­menii. Atunci se va împlini scopul care i-a fost destinat dintotdeauna (citiţi în acest sens Zah. 14). •
(Publicat cu aprobarea lui Jurek Schulz: www.amzi.org)
Articol preluat din revista Știri din Israel 03.2013

2 comments:

 1. Dumnezeu cordoneaza istoria... si ce parea de neconceput, iata... chiar dushmanii lui Israel cer asta... MARE ESTI DUMNEZEULE!
  ...cat de aproape suntem de marele necaz. Vine Domnul!  http://www.stiricrestine.ro/2013/04/06/musulmanii-accepta-ideea-celui-de-al-treilea-templu-in-ierusalim/
  Musulmanii acceptă ideea celui de-al treilea Templu în Ierusalim
  Publicat la 6 aprilie 2013
  Foto: christianlifeministries.com.au

  Foto: christianlifeministries.com.au

  Conform ediţiei de presă “The Jewish Press” din zilele trecute, Sinem Tezyapar, o producătoare TV turcoaică musulmană, a solicitat reconstruirea Templului, a “profetului Solomon” (Israel Shabbat Shalom).

  Ea îi asigură pe telespectatorii săi musulmani că nu trebuie să fie supăraţi, deoarece: “Există o întindere mare de teren în jurul moscheii Al-Aqsa și Domul Stâncii, un teren destul de mare şi convenabil pentru acest scop, și astfel Templul poate fi plasat la o distanță scurtă de Qubbat As-Sakhrah și puțin mai sus de Masjid El-Aqsa.”

  Articolul acestei producătoare TV turcoaice dezvăluie, de asemenea, dorința de a se stabili pacea și unitatea cu poporul evreu, după cum se vede Turcia joacă un rol important în stabilirea păcii dintre musulmani şi evrei.

  În zilele trecute, în timpul vizitei lui Obama în Israel, înainte de a părăsi Israelul, Obama a asistat timp de 30 de minute la o convorbire telefonică dintre Premierul Netanyahu al Israelului şi Premierul Turciei, Recep Erdogan, şi în care convorbire s-a restabilit pacea dintre Israel şi Turcia, aliatul strategic de mulţi ani.

  Fără îndoială, aceste mişcări dezvoltă o prietenie foarte interesantă şi nu e ușor de clasificat ca o idee simplistă, şi anume faptul că această idée vine din partea unei femei, care poate să genereze multe dificultăți în lumea musulmană.

  Dar această idee nu este prima dată când apare în mintea musulmanilor, în conformitate cu un articol publicat în “Word Net Daily”, de Adnan Oktar, un influent lider musulman turc, care a făcut aceeaşi propunere pentru a se reconstrui Templul evreiesc, numindu-l “Palatul lui Solomon”.

  ReplyDelete
 2. Dumnezeu cordoneaza istoria... si ce parea de neconceput, iata... chiar dushmanii lui Israel cer asta... MARE ESTI DUMNEZEULE!
  ...cat de aproape suntem de marele necaz. Vine Domnul!  http://www.stiricrestine.ro/2013/04/06/musulmanii-accepta-ideea-celui-de-al-treilea-templu-in-ierusalim/
  Musulmanii acceptă ideea celui de-al treilea Templu în Ierusalim
  Publicat la 6 aprilie 2013
  Foto: christianlifeministries.com.au

  Foto: christianlifeministries.com.au

  Conform ediţiei de presă “The Jewish Press” din zilele trecute, Sinem Tezyapar, o producătoare TV turcoaică musulmană, a solicitat reconstruirea Templului, a “profetului Solomon” (Israel Shabbat Shalom).

  Ea îi asigură pe telespectatorii săi musulmani că nu trebuie să fie supăraţi, deoarece: “Există o întindere mare de teren în jurul moscheii Al-Aqsa și Domul Stâncii, un teren destul de mare şi convenabil pentru acest scop, și astfel Templul poate fi plasat la o distanță scurtă de Qubbat As-Sakhrah și puțin mai sus de Masjid El-Aqsa.”

  Articolul acestei producătoare TV turcoaice dezvăluie, de asemenea, dorința de a se stabili pacea și unitatea cu poporul evreu, după cum se vede Turcia joacă un rol important în stabilirea păcii dintre musulmani şi evrei.

  În zilele trecute, în timpul vizitei lui Obama în Israel, înainte de a părăsi Israelul, Obama a asistat timp de 30 de minute la o convorbire telefonică dintre Premierul Netanyahu al Israelului şi Premierul Turciei, Recep Erdogan, şi în care convorbire s-a restabilit pacea dintre Israel şi Turcia, aliatul strategic de mulţi ani.

  Fără îndoială, aceste mişcări dezvoltă o prietenie foarte interesantă şi nu e ușor de clasificat ca o idee simplistă, şi anume faptul că această idée vine din partea unei femei, care poate să genereze multe dificultăți în lumea musulmană.

  Dar această idee nu este prima dată când apare în mintea musulmanilor, în conformitate cu un articol publicat în “Word Net Daily”, de Adnan Oktar, un influent lider musulman turc, care a făcut aceeaşi propunere pentru a se reconstrui Templul evreiesc, numindu-l “Palatul lui Solomon”.

  ReplyDelete

Comentarii