Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Ţara promisă a lui Dumnezeu(articol tradus din engleză)


de Chuck Missler
Articolul a fost publicat original în:
Dumnezeu a făcut câteva legăminte irevocabile, unilaterale cu Israelul, şi una dintre cele mai deranjante lipse a multor biserici moderne este eşecul lor de a aprecia seriozitatea acestor legăminte.
”Procesul bucăţelelor” se frămantă greu în timp ce lumea continuă să se alinieze împotriva Israelului şi guvernul nostru continuă să înţepenească singurul nostru aliat din Orientul Mijlociu. În timp ce politicienii continuă să se amestece în regiune, noi trebuie să ne aducem aminte de baza Biblică a dreptului Israelului asupra teritoriului. El nu aparţine palestinienilor... sau UN(Naţiunilor Unite)... sau U.S(Statelor Unite)... nici chiar Israelului! Este al Domnului!
Într-un sens mai larg, ”Pământul este al Domnului cu tot ce este pe el.”şi totuşi, este important de realizat că Dumnezeu a ales o bucată de proprietate specifică pentru scopul Lui special şi şi-a pus numele Lui pe ea.
Pune degetul în Biblia ta la Geneza capitolul 12. Pune un alt deget la Fapte capitolul 2. Acum apucă de paginile dintre cele două degete: ceea ce ai între cele două degete – adică marea parte a Bibliei –  totul este despre Israel!
Şi Dumnezeu a făcut anumite legăminte cu Israel. Este ca un şoc pentru mulţi să descopere că toate drepturile noastre şi privilegiile – chiar ca şi Biserică – derivă din aceste legăminte. Noi avem nevoie de o înţelegere doctrinară la fel ca şi una devoţională a Cuvântului lui Dumnezeu, aşa că avem nevoie să înţelegem aceste angajamente irevocabile.
Dumnezeu a făcut câteva legăminte irevocabile şi unilaterale – angajamente formale sau promisiuni – şi una din caracteristicile Lui cele mai esenţiale este că El găseşte plăcere în a face şi a-şi ţine promisiunile Sale. Una dintre cele mai deranjante lipsuri ale biseriilor moderne, este eşecul de a aprecia seriozitatea acestor legăminte. Există patru, în mod deosebit, care sunt absolut vitale pentru o înţelegere atât a Vechiului cât şi a Noului Testament: Legământul Avraamic, Legământul Ţării, Legământul Davidic, şi Noul Legământ (de unde Noul Testament îşi are numele).
Legământul Avraamic
S-ar putea să fie o surpriză să realizăm că Avraam a fost dintre Neamuri când acest legământ a fost prima dată făcut!3 Prima dată apare în Geneza capitolul 12 şi include şape “Eu voi”:
1) Şi Eu voi face din tine o mare naţiune,
2) şi Eu te voi binecuvânta,
3) şi te voi face numele tău mare;
4) şi tu vei fi o binecuvântare:
5) Şi Eu voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta,
6) şi voi blestema pe cel ce te va blestema:
7) şi în tine vor fi binecuvântate toate familiile pământului.
-Geneza 12:2-3

Din aceste “Şapte Eu voi” curge întregul plan al lui Dumnezeu pentru toată omenirea – incluzând pe tine şi pe mine! Toate celelalte legăminte sunt clădite pe acesta. Punctele 5 şi 6 sunt de asemenea sunt bază pentru “Judecata oilor şi caprelor” a naţiunilor în Matei 25:31-46, care încheie “vremea Neamurilor”. Dumnezeu a ştiut dinainte anti-Semitismul Satanei. Toată istoria este şablonată şi proiectată după această realitate (conform Zaharia 2:8). Acest lucru de asemenea indică faptul că Biserica nu va fi în Tribulaţie (necazul cel mare), întrucât această judecată subliniază distincţia dintre Iudei şi Neamuri. Va fi Discriminatorul pe perioada Tribulaţiei (conform Romani 10:12; Coloseni 3:11. etc.)
Punctul 7 este o aluzie făcută de Cristos când vorbea cu femeia de la fântâna din Samaria, când El a declarat, “ Mântuirea vine de la Iudei”.Nu ecsistă altă promisiune asemenea ei către nimeni altcineva!
Deci cum primim noi beneficiul nostru din acest legământ? Noi ne bizuim în întregime pe beneficiul care derivă din Rădăcina lui David, Leul din Seminţia lui Iuda, Ieşua Hamăşia, Isus Mesia.
Oficial luat în serios
Acest legământ a fost confirmat de cele mai serioase proceduri cunoscute la acea vreme. Când doi participanţi au vrut ca să confirme un jurământ solemn, ei participau la un ritual în care o jertfă de sânge era împărţită în două părţi, şi amândoi mergeau printre aceste elemente într-o “Formă de 8”, repetând termenii înţelegerii.6 Cuvântul ebraic pentru legământ vine de la verbul barath, care înseamnă a “tăia”; “a tăia un legământ”.  
În Geneza 15:6-21, Dumnezeu îndeplineşte chiar un asemenea ritual solemn, dar mai întâi îl pune pe Avraam într-un somn adânc, şi apoi e văzut trecând printre jertfe singur, semnificând natura unilaterală a lgământului necondiţionat. Imaginea în sine este deosebită: Dumnezeu este reprezentat de cuptorul unui fierar7 şi o flacără care arde.8
Ideea principală a lui Dumnezeu este că acel legământ a fost unilateral: nu se cerea nici un angajament din partea lui Avraam; el era într-un somn adâng în acel moment. A fost în întregime prin har; nu se cerea nimic de îndeplinit.
Confirmare necondiţionată
Acest legământ a fost declarat cu expresivitate ca fiind etern, şi este prin urmare necondiţionat.9 Mai mult, a fost reconfirmat printr-un jurământ!10
A fost confirmat de asemenea de naşterea lui Isaac şi a lui Iacov, şi prin cei doi se repetă promisiunile în forma lor originală.11 (Este deosebit de semnificativ că repetarea de mai târziu a legământului se face în ciuda actelor de neascultare).
Noul Testament, de asemenea declară că Legământul Avraamic este permanent şi neschimbător.12 Aşa că de ce este acest pasaj aşa de critic pentru noi ca să-l înţelegem? Sunt cel puţin două motive importante:
1) Posibilitatea judecăţii naţionale
Ca unul care recunoaşte decăderea morală a Statelor Unite, şi a faptului că a ajuns ca să reprezinte, tot ceea ce Dumnezeu detestă, întrebarea care se pune frecvent este, “Va judeca Dumnezeu America?” Sau chiar, “De ce nu a judecat Dumezeu America deja?” Acestea sunt întrebări serioase şi legitime. O explicaţie obişnuită este din cauza Legământului Avraamic! Geneza 12:2-3 are efect încă. “Îi voi binecuvânta pe cei care te vor binecuvânta”. Se poate profila destinul naţiunilor şi al imperiilor prin tratamentul lor faţă de Iudei. Unde este Imperiul Britanic astăzi? Unde este cel de-al Treilea Reich astăzi? 
Tulburătoarea implicaţie a acestei perspective este că America, se pare a-şi întoarce spatele către Israel. În timp ce ” nu dormitează, nici nu doarme Cel ce păzeşte pe Israel,”13 s-r putea ca noi să eliminăm chiar scutul din faţa unei judecăţi amânate, ignorând acest legământ antic al Creatorului Însuşi. Există o judecată specifică pentru eşuarea în a recunoaşte rolul Lui ca şi Creator şi s-ar putea ca ea să fi şi început.14
2) Ereziile endemice
Un alt motiv asupra căruia trebuie să fim clari cu privire la acest legământ, este irevocabilitatea angajamentelor lui Dumnezeu în aceste legăminte şi învăţătura falsă care s-a infiltrat în bisericile moderne. Există un punct de vedere prin care Israelul şi-a “pierdut promisiunile” prin respingerea lui Mesia, şi că aceste promisiuni acum, decurg, cumva, simbolic, sau alegoric, asupra Bisericii.16 
Aceasta este chiar erezia care a dus la Holocaust, şi apariţia unei erezii asemănătoare, din nou în aceste zile, va duce la următorul. Iar următorul va fi mult mai sever chiar decât dezastrul anterior. Holocaustul din Europa a distrus un evreu din trei. Următorul, se pare că va distruge doi din trei.17
Sunt multe pericole în a nu lua în serios Cuvântul lui Dumnezeu. Şi sunt multe căi în a nu-l lua în serios: una ar fi ignorarea lui; alta ar fi neîncrederea în el sau negarea lui; sau, diluarea înţelesului lui prin presupuneri, alegorii sau redefiniri. Numai că Dumnezeu spune ce zice, şi zice ceea ce spune.
Mai mult, aceste 66 de cărţi, deşi scrise de mai mult de 40 de autori, pe o perioadă de mii de ani, au un plan integrat: fiecare detaliu este strâns elaborat cu restul. Este imperativ pentru noi să înţelegem fiecare parte în relaţia ei cu restul, în întregime.
Legământul Avraamic este un preludiu de neschimbat pentru celelalte legăminte şi pentru fundamentul pe care se sprijină destinul lui Dumenzeu pentru tine şi pentru mine.18
Israelul şi Biserica
Naţiunea Israel şi Biserica, fiecare au origini şi destine distincte. În timp ce ne uităm la contrastul dintre Israel şi Biserică, notăm sumarizarea remarcabilă pe care o face Ştefan înaintea Sanhedrinului: în toată istoria ei au eşuat iniţial, şi totuşi ei „au înţeles” a „doua oară”. Uitându-ne la cărţile de vizită privind raportul profetic al Bisericii de-a lungul anilor, trebuie să explorăm cu atenţie cele şapte epistole al Domnulu Însuşi în care El îşi exprimă preocupările. Trebuie să înţelegem provocările unice şi previziunile fiecărei biserici reprezentative între cele şapte.
**NOTE**
1. Psalmul 24:1; citat din 1Corinteni 10:26, etc.
2. Merită notat că aceasta este provocarea specifică a Islamului astăzi.
3. El a fost circumcis în capitolul 17. Acest legământ a fost făcut în capitolul 12, şi sărbătorit în capitolul 15.
4. Patru directe, şi trei sugerate, înţelese.
5. Ioan 4:22.
6. Conform Ieremia 34:18.
7. Conform 1 Petru 1:7.
8. Deuteronom 4:24; Evrei 12:29.
9. Geneza 17:7, 3, 13, 19; 1 Cronici 16: 17; Psalmii 105:10.
10. Geneza 22:15-18; 26:2-5; Conform Evrei 6:16-18.
11. Geneza 17:19; 26:2-5; 27:26-29; 28:4, 11-15.
12. Evrei 6:13-18; (conform Geneza 15:8-21).
13. Psalmul 121:4.
14. Romani 1:18-32.
15. Conform Zaharia 13:8, 9.
16. Pentru o explorare a Legământului Davidic vezi Împărăţia, Puterea, şi Slava la pagina 46.
17. Faptele apostolilor 7. Este deosebit să subliniem prezentarea lui Ştefan şi să vedem către ce se îndrepta el înainte de a fi întrerupt.
18.Apocalipsa 2 şi 3. 


No comments:

Post a Comment

Comentarii