Promisiune

“Astfel spune DOMNUL, care dă soarele ca lumină ziua și rânduielile lunii și ale stelelor ca lumină noaptea; care desparte marea când valurile ei răcnesc; DOMNUL oștirilor este numele său:

Dacă acele rânduieli se depărtează dinaintea mea, spune DOMNUL, atunci sămânța lui Israel de asemenea va înceta de la a fi o națiune înaintea mea pentru totdeauna.

Astfel spune DOMNUL: Dacă cerul de deasupra poate fi măsurat și temeliile pământului pot fi cercetate dedesubt, eu de asemenea voi lepăda toată sămânța lui Israel pentru tot ce au făcut ei, spune DOMNUL.”

Ieremia 31:35-37 (Traducerea FIDELA)


Rugăciunile acţionează împotriva demenței


Antje Naujoks
Corespondenta SDI din Beer-Şeva, Israel
Alzheimer-ul este o formă a demenţei. De această boală suferă milioane de oameni în întreaga lume. Doar în Israel numărul bolnavilor de Alzheimer se ridică la cel puţin 100.000. Acestora li se adaugă nenumăraţi pacienţi care suferă de alte forme de demenţă. Deoarece Israelul se mândreşte cu o speranţă de viaţă tot mai ridicată a cetăţenilor săi, numărul pacienţilor în vărstă suferinzi de această maladie reprezintă un motiv serios de îngrijorare.
Un studiu finanţat de Autoritatea Americană de Sănătate şi realizat de cercetători israelieni şi americani confirmă rezultatele surprinzătoare ale unor studii anterioare care au fost intreprinse pe acest subiect: cine se roagă regulat reduce riscul de a se îmbolnăvi de Alzheimer. Oamenii de ştiinţă cred că rugăciunile pot reduce riscul unor astfel de îmbolnăviri cu până la 50%. Dr. Yair Kaufman, directorul departamentului neuropsihiatric al clinicii psihiatrice Herzog din Ierusalim, a declarat referitor la aceasta: „Observăm zilnic că la pacienţii cu Alzheimer care dispun de un mare echilibru spiritual, boala progresează mult mai lent.”
A suferi de Alzheimer nu înseamnă doar că pacienţii nu mai găsesc drumul spre casă sau că şi rudele apropiate le devin necunoscute. Ei uită şi cum se mănâncă cu cuţitul şi furculiţa și cum se merge la toaletă; cu alte cuvinte, toate funcţiile cognitive se reduc.
În acelaşi timp însă, funcţiile emoţionale ar putea primi noi impulsuri, a explicat Leah Abramowitz, cercetătoare în cadrul organizaţiei israeliene Melabev, care întreţine zece centre în ţară pentru mai multe sute de pacienţi diagnosticaţi cu Alzheimer. ”O persoană care este oarbă are în majoritatea cazurilor un auz mai bun. Am constatat că pacienţii cu Alzheimer sunt într-adevăr limitaţi cognitiv, dar în acelaşi timp devin mult mai sensibili pe plan emoțional. Prin urmare, în toate centrele noastre le oferim posibilitatea de a se ruga împreună. Aceasta le aduce multor oameni nădejde și o nouă perspectivă, ajutându-i în acelaşi timp să îşi păstreze propria demnitate.” Ea a menţionat în continuare că aceste efecte sunt semnificativ mai puternice când un pacient cu Alzheimer s-a rugat întreaga lui viaţă. Un rol important joacă și faptul că rugăciunea este rostită în comun, ceea ce înseamnă că are implicaţii sociale.
Studiul efectuat de cercetătorii israelieni și americani confirmă afirmaţiile de mai sus. Rezultatele lor demonstrează astfel nu doar că rugăciunile încetinesc procesul de degradare declanşat de maladia Alzheimer, ci pot chiar reduce în mod drastic riscul de îmbolnăvire.
Luat din Revista Ştiri din Israel Nr. 09/2012 pag. 8

Maxime


True peace is when the soul revolves around its center, Almighty God, craving for nothing but what God continually supplies. Since the soul is large enough to contain the infinite God, nothing less than Himself can satisfy or fill it.
Adevărata pace este când sufletul se învârte în jurul centrului său, Atotputernicul Dumnezeu, însetat după nimic altceva decât ce furnizează Dumnezeu.  De vreme ce sufletul este suficient de mare pentru a cuprinde pe infinitul Dumnezeu, nimic mai puţin decât El nu poate să-l satisfacă.
~ Edward B. Pusey

Pray hardest when it is hardest to pray.
Roagă-te din greu când este cel mai greu să te rogi.                                                                        
~ Charles H. Brent

The more we pay for any truth, the better is our bargain.
Cu cât ne rugăm mai mult pentru orice adevăr, cu atât mai bun este târgul.                                  
~ William Law

Prayer is the highest activity of the human soul, and therefore it is at the same time the ultimate test of a man’s true spiritual condition (there is nothing so much as prayer life that tells the truth about us as Christian people.) Everything we do in the Christian life is easier than prayer.
Rugăciunea este cea mai înaltă activitate a sufletului uman, şi astfel este în acelaşi timp testul de căpătâi al adevăratei condiţii spirituale a unui om (nu există ceva mai mult decât viaţa de rugăciune care să spună adevărul despre noi ca şi popor creştin). Tot ce facem în viaţa de creştin este mai uşor decât rugăciunea.
 ~ Dr. Martin Lloyd Jones

First of the Christian graces - humility
Second of the Christian graces - humility
Third of the Christian graces - humility.
Primul dintre harurile creştine – umilinţa.
Al doilea dintre harurile creştine – umilinţa.
Al treilea dintre harurile creştine – umilinţa.                                                                          
 ~ St. Augustine

There is no sin [unchastity] which will sooner bring about a nation’s fall. If histoy teaches anything, it teaches that sensual indulgence is the surest way to national ruin. Society, in not condemning this sin, condemns itself.
Nu există păcat (imoralitatea) care cât de curând va aduce căderea unei naţiuni. Dacă istoria ne învaţă ceva. Ne învaţă că indulgenţa asupra senzualităţii, este cea mai sigură cale spre ruina naţională. Societatea, dacă nu condamnă acest păcat, se condamnă singură.
~ F. B. Meyer

The only right a Christian has is the right to give up his rights
Singurul drept pe care-l are un creştin este să renunţe la toate drepturile lui.
~ Oswald Chambers

I have now concentrated all my prayers into one, and that one prayer is this, that I may die to self, and live wholly to him.
Acum mi-am concentrat toate rugăciunile într-una singură, şi acea una singură este aceasta, ca eu să mor faţă de mine, şi să trăiesc din plin pentru El.
~ Charles H. Spurgeon

The cure for dullness in the pulpit is not brilliance but reality.
Pentru a lecui plictiseala de la amvoane, nu trebuie excelenţă ci realitate.
~ Principal P. R. Forsyth

Actors speak of things imaginary as if they were real, while you preachers too often speak of things real as if they were imaginary.
Actorii vorbesc despre lucruri imaginare de parcă ar fi reale, în timp ce voi predicatorii prea des vorbiţi despre lucruri reale de parcă ar fi imaginare.
~ Thomas Betterton

Beware of prayerless tears and beware of tearless prayers.
Feriţi-vă de lacrimi fără rugăciuni şi feriţi-vă de rugăciuni fără lacrimi.
~ Anonymous

With God, the most of mosts is lighter than nothing, and without Him the least of leasts is heavier than any burden.
Cu Dumnezeu, cel mai mult dintre cele mai multe este mai uşor decât nimic, şi fără El cel mai puţin dintre cele puţine este o povară.
~ One of the ladies of the Scottish Covenant

Unity without verity is no better than conspiracy.
Unitatea fără adevăr nu este mai bună decât conspiraţia.
~ John Trapp

You’ve got to have fire to set fire with. You’ve got to have life to propagate life with.
Trebuie să ai foc, ca să aşezi un foc. Trebuie să ai viaţă cu care să înmulţeşti viaţa.
~ Dwight L. Moody

The Kingdom of Heaven is not for the well-meaning: it is for the desperate.
Împărăţia Cerurilor nu este pentru cei bine intenţionaţi: este pentru cei disperaţi.
~ James Denney

Pray absolutely for those things you may pray for absolutely.
Pray conditionally for those things you may pray for conditionally.
For those things you can't pray for - don’'t.
Roagă-te deplin pentru acele lucrurie pentru care te-ai ruga deplin.
Roagă-te condiţionat pentru acele lucruri pentru care te-ai ruga condiţionat.
Pentru acele lucruri pentru care nu te poţi ruga – nu te ruga.
~ Paul Gerhardt